28/12/2017

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2018!

Op 18 december 2017 heeft de Europese Commissie bij verordening de nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten in respectievelijk de klassieke en speciale sectoren en concessieovereenkomsten vastgesteld.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten waarvan het bedrag gelijk is aan deze bedragen of deze overschrijdt, moeten de Europese aanbestedingsregels gerespecteerd worden.

De nieuwe (en hogere!) drempels gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van 2 jaar.

De Europese drempelbedragen vervat in artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU aangaande de klassieke sectoren worden als volgt aangepast:

  • voor overheidsopdrachten voor werken: van 5 225 000€ naar 5 548 000€
  • voor overheidsopdrachten  voor leveringen en diensten van centrale overheidsinstanties: van 135 000€ naar 144 000€
  • voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van decentrale overheidsdiensten: van 209 000€ naar 221 000€

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 15 Richtlijn 2014/25/EU aangaande de speciale sectoren worden gewijzigd als volgt:

  • voor overheidsopdrachten voor werken: van 5 225 000€ naar 5 548 000€
  • voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten: 418 000€ naar 443 000€

Voor concessieovereenkomsten van openbare werken en dienstconcessies geldt overeenkomstig het gewijzigde artikel 8 Richtlijn 2014/23/EU voortaan niet langer 5 225 000€ maar 5 548 000€ als Europese drempel.

Hogervermelde bedragen zijn telkens exclusief btw.

11/06/2018

HR update!

Celine Van De Velde vervoegt in augustus onze Kortrijkse vestiging als stagiaire van Jan Beleyn. Celine studeerde aan de Ugent en studeert deze zomer af als master in de rechten.

Achille Hannoset zal in oktober het Antwerpse kantoor versterken en wordt stagiair van Dirk Van Heuven. Achille studeerde aan de Universiteit Antwerpen. In 2015 studeerde hij af als master in de rechten. Daarna volgde hij een LLM in Toulouse. Thans vervolmaakt hij een LLM Energy & Climate Law aan de universiteit van Groningen.

Publius blijft groeien. Bekijk hier onze Kortrijkse en Brusselse vacature!

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/06/2018

Mogelijke telefoonhinder door werken!

Telenet voert van 14 t.e.m. 25 juni werken uit in Kortrijk. Hierdoor zullen we niet altijd even goed telefonisch bereikbaar zijn. Wij stellen technisch alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Kan je ons toch niet bereiken of wordt de lijn plots verbroken, stuur ons dan een mailtje (info@publius.be) met de vraag om je terug te contacteren. Dank voor je begrip.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/06/2018

Stedenbouwkundige verordeningen vallen ook onder de plan-MER-richtlijn

In een arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) staat het volgende te lezen aangaande een Brusselse Stedenbouwkundige Verordening:

"Uit de lezing van de bestreden verordening volgt dat zij met name voorschriften bevat met betrekking tot de inrichting van zones die zich in de omgeving van de gebouwen en de andere vrije ruimten bevinden, van doorgangsgebieden, van zones met koeren en tuinen, de omheiningen, de aansluitingen van de bouwwerken op de netwerken en op de riolering, de opvang van het regenwater en diverse kenmerken van de bouwwerken, met name het veelzijdig en duurzaam karakter ervan, bepaalde van hun uiterlijke kenmerken of nog de toegang van voertuigen tot de bouwwerken.

In het licht van de wijze waarop zij zijn omschreven, kunnen de door een dergelijke verordening vastgestelde criteria en modaliteiten, zoals de advocaat-generaal in punt 30 van haar conclusie heeft opgemerkt, aanzienlijke gevolgen hebben voor het stedelijk milieu.

Zulke criteria en modaliteiten kunnen immers, zoals de Commissie heeft benadrukt, een invloed hebben op de verlichting, de wind, het stedelijk landschap, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het waterbeheer, de duurzaamheid van de bouwwerken en, meer in het algemeen, op de uitstoot in de betrokken zone. Meer in het bijzonder en zoals in de preambule van de bestreden verordening vermeld, kunnen het bouwvolume en de plaatsing van hoge gebouwen ongewenste schaduw- of windeffecten veroorzaken.

Gelet op deze gegevens, waarvan de verwijzende rechter echter het bestaan en de draagwijdte moet beoordelen rekening houdend met de betrokken verordening, dient te worden geoordeeld dat een verordening zoals aan de orde in het hoofdgeding valt onder het begrip „plannen en programma’s” in de zin van artikel 3, leden 1 en 2, van de SMB-richtlijn, die aan een milieueffectbeoordeling moet worden onderworpen."

Het integrale arrest vindt u hier.

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Lokale Besturen
Tags Brussels omgevingsrecht, Lokale besturen, Merlijn De Rechter, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags