25/04/2014

En wat voor nieuws biedt het ruimtelijkeordeningsrecht vandaag, 25 april 2014?

Het antwoord vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen:
' Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.
Ruimte Vlaanderen publiceert op zeer korte termijn een handleiding die alle wijzigingen in detail bespreekt.
In afwachting volgt hier een bondig overzicht van de wijzigingen:
De functies van gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar en planologisch ambtenaar worden afgeschaft. Hun taken inzake adviesverlening gaan naar het departement. 
Er zijn extra mogelijkheden voor de aanwijzing van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren via contractuele en deeltijdse medewerkers en via intergemeentelijke samenwerking. 
De specifieke toezichtsregelingen met betrekking tot de PROCORO en GECOROworden vervangen door het algemeen toezicht zoals geregeld in het Gemeente- en Provinciedecreet.
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering over provinciale RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering. 
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de deputatie over gemeentelijke RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering en de deputatie. 
De mogelijkheid tot delegatie van planningsbevoegdheden door het hogere planningsniveau naar een lager niveau wordt algemeen geldend. De voorwaarde van samenlopende planningsbevoegdheden is dus opgeheven. 
Gemeentelijke RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering (provincieraad) afwijken van een gewestelijk RUP (provinciaal RUP). 
Provinciale RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering afwijken van een gewestelijk RUP.
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen voortaan 
De versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen als onderwerp hebben. 
Normen bevatten betreffende de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen en constructies.
Een overheid kan voortaan het besluit tot definitieve vaststelling van een RUP hernemen om een wettigheidsgebrek te verhelpen. 
In gebieden voor vervuilende of milieubelastende industrieën met een oppervlakte van 3 ha of minder kunnen voortaan ook ambachtelijke bedrijven en KMO’s worden vergund.
De “clicheringsregel” is voortaan enkel van toepassing op stedenbouwkundige aanvragen voor windturbines, windturbineparken en andere installaties voor de productie van energie of energierecuperatie. 
Vergunningsaanvragen voor zonevreemde constructies moeten getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat deze toetsing zich beperkt tot een behoud van het architecturaal karakter wordt de expliciete bepaling uit het VCRO in die zin opgeheven.
Als in een vergunning lasten worden opgelegd die gepaard gaan met hetaanleggen van nutsvoorzieningen moet voortaan advies worden gevraagd aan alle nutsmaatschappijen die actief zijn in de betreffende gemeente. 
Een  verkavelaar moet voortaan zorgen dat alle loten van de verkaveling kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut.
Verder bevat het wijzigingsdecreet eerder technische bepalingen rond planologische attesten, planbatenheffing, openbare onderzoeken, rooilijnen en de digitalisering van de vergunningsaanvraag. 
Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd ten gevolge de uitspraak van het Grondwettellijk hof over het decreet Grond- en Pandenbeleid. 
De mogelijkheden om de plannen van een vergunningsaanvraag tijdens de procedure aan te passen worden verruimd. De bevoegdheid van de gemeenteraad over de “zaak der wegen” bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning wordt expliciet ingeschreven. 
Enkele bepalingen rond de beroepsprocedures bij vergunningsaanvragen worden aangepast. De heirkrachtregeling voor zonevreemde constructies wordt doorgetrokken naar het voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied. Voor Zorgwonen tenslotte sluit de Codex voortaan aan bij de definities van het thans geldende Woonzorgdecreet'.
En eergisteren werden het decreet betreffende de omgevingsvergunning, het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, het decreet complexe projecten, het validatiedecreet inzake het plan-MER-integratiespoor, én een belangrijk decreet houdende wijzigingen inzake natuur en bos gestemd.
De lawine aan nieuwigheden blijft onverminderd aanhouden.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/09/2019

Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht

In een merkwaardig arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nr. RvVb-A-1819-1344 van 27 augustus 2019 ontwaart de RvVb een motiveringsgebrek. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw werd door het college van burgemeester en schepenen onontvankelijk verklaard omwille van een voorlopig vastgesteld gemeentelijk RUP op basis waarvan de aanvraag niet verder kan behandeld worden.

Het Raad stelt:

'Voormelde overweging is geen juridisch correcte motivering voor de vaststelling van de onontvankelijkheid van de aanvraag. De eventuele strijdigheid van een aanvraag met een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan betreft in principe een onderdeel van het onderzoek ten gronde van de aanvraag en niet van het onderzoek van de onontvankelijkheid ervan, zoals bepaald in artikel 19 OVD. De verwerende partij geeft in de bestreden beslissing geen enkele verklaring waarom de voorlopige vaststelling van het RUP in casu tot de onontvankelijkheid van de aanvraag dient te leiden'.  

Dit lijkt wel een zeer formalistisch arrest dat de verzoeker ook weinig soelaas zal kunnen bieden bij bestemmingsstrijdigheid.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Motivering, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/09/2019

Medewerker / stagiair Publius gezocht in Kortrijk

Oog voor detail en een ruime blik op het publiek recht.

Publius telt 18 advocaten en is verviervoudigd sinds zijn oprichting in 2007. Draag jij bij tot onze verdere groei?

Wie zoeken we?
Je vertoont een grote interesse in het publiekrecht. Je houdt van uitdagingen en bewandelt graag onbekend terrein. Je laat je opmerken door je creativiteit en leergierigheid. Je bent zeer punctueel en doorliep een vlekkeloos academisch parcours. Je bent een doorzetter en kan zelfstandig werken. Je bent sterk communicatief in woord en schrift. Een commerciële ingesteldheid mag, maar is geen must. Je bent in staat om een goede vertrouwensband op te bouwen met de cliënt. De nadruk ligt vooral op overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en burgerlijk recht (aannemingsrecht, zakenrecht, vastgoedrecht).

Wat bieden we?
Als medewerker ben je in staat om een dossier zelfstandig op te volgen, uiteraard in overleg met de partner voor wie je werkt. Je zal zowel op consultancy-opdrachten als bij het voeren van procedures ingezet worden. Je krijgt onmiddellijk visibiliteit en komt in direct contact met de cliënt. Je komt terecht in een enthousiaste en dynamische omgeving met een no-nonsense cultuur. Je krijgt alle kansen om je professioneel te ontplooien (deelnemen aan studiedagen, voordrachten geven, publiceren van juridische bijdragen). Bovendien kan je rekenen op een aantrekkelijke verdienste met reële toekomstperspectieven. Neem zeker een kijkje op onze website en ontdek waarvoor we staan.

Hoe solliciteren?
Mail je cv met motivatiebrief naar jobs@publius.be. Wij contacteren je spoedig! Alle sollicitaties worden met de nodige discretie en vertrouwelijkheid behandeld.

Blog Publius Nieuws
Tags Jobs
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/09/2019

De Raad van State blijft belangrijke arresten vellen over de werking van het FAVV en van diens beroepscommissie en van de minister!

In het arrest nr. 245.333 van 29 augustus 2019 heeft de Raad van State zich nogmaals uitgesproken over de intrekkingsprocedure (P15) van de artikelen 15 en 16 van het KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.

Als het FAVV besloot tot de intrekking van een erkenning of de toelating en de minister willigde, op advies van de Beroepscommissie, het beroep in, werd er vaak bepaald dat een controle zou volgen en dat, zou er dan ‘enige’ nieuwe inbreuk worden vastgesteld, de intrekking van de erkenning of de toelating alsnog definitief zou zijn, met enkel een beroep bij de Raad van State als optie. In het arrest nr. 245.214 van 19 juni 2019 besliste de Raad van State dat er altijd tot een evenredigheidstoets moet overgegaan worden.

In de zaak die aanleiding gaf tot het nieuwe arrest nr. 245.333 werd voor de Beroepscommissie geargumenteerd dat de minister zijn beroepsbevoegdheid niet kon delegeren aan het FAVV. Hierop werd de systematiek schijnbaar aangepast en werd overgegaan tot een controlebezoek ... op instructie van de beroepscommissie, dus vóór de ministeriële beslissing. Deze controle viel blijkbaar slecht uit en de minister verwierp het beroep.

De auditeur trad de verzoeker in de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij dat de Beroepscommissie daarmee haar bevoegdheid te buiten ging, maar de Raad van State ziet dit anders:

'Op het eerste gezicht staat artikel 16, § 5, van het koninlijk besluit van 6 januari 2006 er niet aan in de weg dat de beroepscommissie een bijkomende controle ter plaatse laat verrichten over de gegrondheid van de door de operator ingediende bezwaren en haalbaarheid van de voorgestelde verbeteringen. Zo'n onderzoek lijkt veeleer te getuigen van de vereiste zorgvuldigheid'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Tags Dirk Van Heuven, FAVV
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/09/2019

HR update!

Vanaf oktober verwelkomt onze Antwerpse vestiging een nieuwe stagiair. Donald de Vinck de Winnezeele zal het team van Dirk Van Heuven versterken en zal zich voornamelijk toeleggen op overheidsopdrachtenrecht, omgevingsrecht en ambtenarenrecht. Donald volgt thans aan de universiteit van Zürich een selectieve double degree die focust op internationaal en Europees recht in Leuven en arbitrage en mensenrechten in Zürich.
Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/08/2019

Decreet Gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. De gemeenteraad kan, los van een andere procedure, beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. Daarnaast wordt ook voorzien in een integratie van deze beslissing van de gemeenteraad in een ruimtelijke planningsinitiatief of de procedure van de omgevingsvergunning.

Tegen de beslissing van de gemeenteraad kan nu ook administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is.

Het decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.

Op 1 september 2019 treedt het decreet nu in werking.

De aangenomen tekst vindt u hier.

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Lokale besturen, Merlijn De Rechter, Omgevingsvergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags