25/04/2014

En wat voor nieuws biedt het ruimtelijkeordeningsrecht vandaag, 25 april 2014?

Het antwoord vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen:
' Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.
Ruimte Vlaanderen publiceert op zeer korte termijn een handleiding die alle wijzigingen in detail bespreekt.
In afwachting volgt hier een bondig overzicht van de wijzigingen:
De functies van gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar en planologisch ambtenaar worden afgeschaft. Hun taken inzake adviesverlening gaan naar het departement. 
Er zijn extra mogelijkheden voor de aanwijzing van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren via contractuele en deeltijdse medewerkers en via intergemeentelijke samenwerking. 
De specifieke toezichtsregelingen met betrekking tot de PROCORO en GECOROworden vervangen door het algemeen toezicht zoals geregeld in het Gemeente- en Provinciedecreet.
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering over provinciale RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering. 
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de deputatie over gemeentelijke RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering en de deputatie. 
De mogelijkheid tot delegatie van planningsbevoegdheden door het hogere planningsniveau naar een lager niveau wordt algemeen geldend. De voorwaarde van samenlopende planningsbevoegdheden is dus opgeheven. 
Gemeentelijke RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering (provincieraad) afwijken van een gewestelijk RUP (provinciaal RUP). 
Provinciale RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering afwijken van een gewestelijk RUP.
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen voortaan 
De versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen als onderwerp hebben. 
Normen bevatten betreffende de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen en constructies.
Een overheid kan voortaan het besluit tot definitieve vaststelling van een RUP hernemen om een wettigheidsgebrek te verhelpen. 
In gebieden voor vervuilende of milieubelastende industrieën met een oppervlakte van 3 ha of minder kunnen voortaan ook ambachtelijke bedrijven en KMO’s worden vergund.
De “clicheringsregel” is voortaan enkel van toepassing op stedenbouwkundige aanvragen voor windturbines, windturbineparken en andere installaties voor de productie van energie of energierecuperatie. 
Vergunningsaanvragen voor zonevreemde constructies moeten getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat deze toetsing zich beperkt tot een behoud van het architecturaal karakter wordt de expliciete bepaling uit het VCRO in die zin opgeheven.
Als in een vergunning lasten worden opgelegd die gepaard gaan met hetaanleggen van nutsvoorzieningen moet voortaan advies worden gevraagd aan alle nutsmaatschappijen die actief zijn in de betreffende gemeente. 
Een  verkavelaar moet voortaan zorgen dat alle loten van de verkaveling kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut.
Verder bevat het wijzigingsdecreet eerder technische bepalingen rond planologische attesten, planbatenheffing, openbare onderzoeken, rooilijnen en de digitalisering van de vergunningsaanvraag. 
Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd ten gevolge de uitspraak van het Grondwettellijk hof over het decreet Grond- en Pandenbeleid. 
De mogelijkheden om de plannen van een vergunningsaanvraag tijdens de procedure aan te passen worden verruimd. De bevoegdheid van de gemeenteraad over de “zaak der wegen” bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning wordt expliciet ingeschreven. 
Enkele bepalingen rond de beroepsprocedures bij vergunningsaanvragen worden aangepast. De heirkrachtregeling voor zonevreemde constructies wordt doorgetrokken naar het voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied. Voor Zorgwonen tenslotte sluit de Codex voortaan aan bij de definities van het thans geldende Woonzorgdecreet'.
En eergisteren werden het decreet betreffende de omgevingsvergunning, het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, het decreet complexe projecten, het validatiedecreet inzake het plan-MER-integratiespoor, én een belangrijk decreet houdende wijzigingen inzake natuur en bos gestemd.
De lawine aan nieuwigheden blijft onverminderd aanhouden.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/06/2019

Afwijkingsmogelijkheden van 15 jaar oude BPA's en verkavelingen teruggeschroefd

Vandaag werd het Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (of ook: het Verzameldecreet 2019) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit Verzameldecreet voert onder andere een aantal wijzigingen door aan de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het DABM.

Met betrekking tot de versoeplingen die de Codextrein had ingevoerd inzake 15 jaar oude verkavelingen of Bijzondere Plannen van Aanleg, achtte de decreetgever deze iets te soepel en tracht zich hierbij kennelijk te herpakken.

Inzake verkavelingen maakt het nieuwe decreet het mogelijk dat de gemeenteraad kan beslissen, los van een concrete vergunningsaanvraag, de verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar toch te behouden als weigeringsgrond. Bijkomend maakt het verzameldecreet het mogelijk dat in het kader van de beoordeling van een concrete vergunningsaanvraag, de vergunningverlenende overheid gemotiveerd kan verwijzen naar bepaalde voorschriften van een meer dan 15 jaar oude verkaveling, waarbij zij dan aangeeft dat die voorschriften nog steeds belangrijke actuele criteria omvatten om op die specifieke plaats de goede ruimtelijke ordening te motiveren.

Zo ook is het vanaf nu mogelijk dat constructies die gelegen zijn in meer dan 15 jaar oude zonevreemde verkavelingen als zonevreemde constructie kunnen worden beschouwd en bijgevolg in aanmerking komen voor toepassing van de zonevreemde basisrechten ingeval de onderliggende gewestplanbestemming als toetsingskader naar boven komt. Het verzameldecreet wijzigt namelijk de definitie van “zonevreemde constructie” in artikel 4.4.1, 17° van de VCRO.

Inzake BPA's wordt voorzien in het feit dat de gemeenteraad kan beslissen dat voor een BPA ouder dan 15 jaar de afwijkingsmogelijkheid in artikel 4.4.9/1 VCRO niet kan worden aangewend. Zo kan de gemeente gebiedsgericht een afweging maken in functie van de ligging van de percelen, de inhoud van de stedenbouwkundige voorschriften van elk BPA enz

Bijkomend kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de behandeling van individuele vergunningsaanvragen, gemotiveerd beslissen om de afwijkingsmogelijkheid niet toe te passen indien het van oordeel is dat de stedenbouwkundige voorschriften nog steeds de criteria van een goede ruimtelijke ordening (bedoeld in artikel 4.3.1,§2 VCRO) weergeven.

Geen onbelangrijke wijzigingen voor de praktijk dus.

Daarenboven is er voor deze specifieke wijzigingen geen overgangsbepaling voorzien. Deze bepalingen treden dus in werking 10 dagen na publicatie in het staadsblad.

Bij vragen, kan u ons gerust contacteren.

Gepost door Meindert Gees

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags DABM, Meindert Gees, Omgevingsvergunning, VCRO, Verkavelingsvergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/06/2019

Over de omvang van de bevoegdheid van de Raad van State als cassatierechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

In een interessant arrest nr. 244.783 van 13 juni 2019 licht de Raad van State toe wat zij wél en niet kan als cassatierechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

'Als cassatierechter mag de Raad van State niet in tweede instantie de feitelijke beoordeling van de RvVb overdoen maar mag hij enkel nagaan of het hem voorgelegde arrest overeenkomstig de wet is genomen. Luidens artikel 14, § 2, van de RvS-wet treedt de afdeling bestuursrechtspraak in geval van cassatieberoep “niet in de beoordeling van de zaken zelf”.

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 4.8.11, § 1, eerste alinea, 3°, VCRO [= toegang tot de RvVb]  omdat het om de aangehaalde redenen niet vaststond dat L. rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kon ondervinden van de bestreden vergunning, noopt de Raad van State tot de beoordeling van de zaak zelf. Als cassatierechter is de Raad van State hiervoor niet bevoegd.

Het middel is niet ontvankelijk.

(...)

De aan de RvVb grondwettelijk en decretaal opgelegde verplichting om zijn rechterlijke uitspraak te motiveren, heeft het karakter van een vormvereiste met beperkte draagwijdte. Een uitspraak is gemotiveerd wanneer de rechter duidelijk en ondubbelzinnig de redengeving uiteenzet -al ware die redengeving verkeerd of onwettig- die hem ertoe brengt de beslissing te nemen. Alleen een gemis aan motivering -of daarmee gelijkgestelde gevallen, zoals tegenstrijdigheid in de motieven- maakt een schending uit van de aan de rechter opgelegde motiveringsverplichting.

Het middel dat een niet afdoende motivering aanvoert, gaat uit van een andere rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/06/2019

Thomas More Mechelen-Antwerpen (2019 – 2023)

Hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen heeft recent een overheidsopdracht gegund aan 3 advocatenkantoren, waaronder aan de combinatie Geert/Denaeyer-Publius.

De raamovereenkomst heeft betrekking op de juridische ondersteuning voor dossiers onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten en voor de geschillen in de uitvoeringsfase van werken. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/06/2019

Steeds belang bij een middel over bestemmingsstrijdigheid?

Klassiek luidt de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat, opdat een verzoekende partij belang zou hebben bij een middel, het noodzakelijk, doch voldoende is dat de vernietiging op grond van dit middel zou kunnen bijdragen tot het voordeel dat de verzoekende partij beoogt of, anders gezegd, dat dit middel het door haar geschetste nadeel zou kunnen weren.

In het eerder door ons gecommentarieerde arrest nr. RvVb/A/1718/0887 van 22 mei 2018 werd deze rechtspraak schijnbaar genuanceerd. Indien een middel strekt tot bescherming van belangen die geheel vreemd zijn aan het belang waarop de verzoekende partij zich voor de staving van de ontvankelijkheid van haar vordering beroept, dan is er geen belang bij het middel.

In het arrest nr. RvVb-A-1819-1000 van 21 mei 2019 werd aan verzoekende partijen tegengeworpen dat zij geen belang konden doen gelden tegen de ingeroepen bestemmingsstrijdigheid van een gedeelte van het bouwproject, omdat zij te ver af wonen van dit gedeelte. De Raad herhaalt haar klassieke rechtspraak, met name dat het bekomen van de nietigverklaring op zich een voldoende belang uitmaakt, en argumenteert bijkomend:

‘Bovendien zijn de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP, waarvan de verzoekende partijen de toepassing benaarstigen, ingegeven vanuit het algemeen belang en de principiële vrijwaring van het gebied voor stedenbouwkundige handelingen en strekken deze aldus niet louter tot de bescherming van de eigenaar/bewoner van de aanpalende/vlakbij gelegen percelen/woningen, zodat de verwijzing in de exceptie naar de afstand ten aanzien van de woning van de verzoekende partijen in dat verband irrelevant is’.

Vrij vertaald hebben verzoekende partijen altijd belang bij een middel gestoeld op de bestemmingsstrijdigheid, onafgezien de impact daarvan op hun persoonlijk leven.

Referentie: RvVb, 21 mei 2019, nr. RvVb-A-1819-1000 (Pub507125)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Belang, Dirk Van Heuven, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags