19/02/2015

e-Procedure Raad van State heeft nog last van kinderziekten

Tijdens de pleidooien in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid inzake overheidsopdrachten bleek dat de e-procedure (zie ons eerder bericht hier en hier) nog niet optimaal werkt.

Niet alleen is het opladen en verzenden van grote stukken zoals een bestek of een offerte problematisch, de ontvangst ervan lijkt nog problematischer te zijn bij de Raad van State. Blijkbaar verliezen de netjes genummerde en benoemde stukken hun identificatie bij ontvangst bij de Raad van State, hetgeen het voor de staatsraden en het auditoraat moeilijk werken maakt. En als verzoekende partij voor een papieren procedure heeft gekozen en verwerende partij voor een elektronische procedure, dan zou de elektronische toegang van verzoekende partij tot de stukken van verwerende partij niet van een leien dakje te lopen. Er zouden nog andere gebreken zijn.

We geven het advies om voorlopig geen gebruik te maken van de e-Procedure voor de Raad van State, dan tenzij in dossiers met een beperkt stukkenbundel of administratief dossier.
12/02/2015

Aanbestedende overheid is niet noodzakelijk contractant

Het lijkt alsof het steeds meer gebeurt dat meerdere overheden samen optreden om een overheidsopdracht te plaatsen. 

In een vonnis van 18 december 2014 geeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aan dat de coördinerende aanbestedende overheid én leidend ambtenaar niet noodzakelijk de contractant van de aannemer is in de uitvoeringsfase:

‘De rechtbank treedt het verweer van A. bij dat K. de verkeerde partij gedagvaard heeft.

Gelet op de voorliggende stukken is het duidelijk dat niet A maar N. de contractspartij van K. is in de uitvoeringsfase van de riolerings- en bestratingswerken in de …straat te A.

Het feit dat A. in de voorafgaande gunningsfase optrad als coördinerende aanbestedende overheid én als leidend ambtenaar verandert daar niets aan en maakt A. a fortiori geenszins tot contractant van K. in de uitvoeringsfase.

Dit blijkt niet alleen duidelijk uit de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 15 §1 AAV zoals geciteerd sub II.3 van dit vonnis, maar ook uit het feit dat K. zélf op een onverdacht tijdstip haar werken conform deze bepaling aan N. (en niet aan A.) factureerde en N. (en niet A.) op 7 oktober 2010 aangetekend in gebreke stelde m.b.t. de verwijlsintresten.’

Het is dus belangrijk om de factuur meteen naar het juiste adres te sturen...

Referentie: Rb. Antwerpen, 18 december 2014, AR/14/2835/A (Pub504706)


30/01/2015

Europese briefing betreffende belangenconflicten bij PPS


Door Europa werd deze maand een briefing opgesteld, waarbij vooral wordt ingegaan hoe gehandeld moet worden bij de vaststelling van belangenconflicten bij PPS.

De briefing wordt ingeleid met de vaststelling dat in Europa PPS vooral succes heeft op het vlak van infrastructuurwerken en dienstverlening. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de private partners op deze vlakken vaak over een specifieke expertise beschikken, alsmede over de nodige marktkennis, op een kosten- en tijdsbesparende wijze tot het beoogde resultaat kunnen komen en de administratieve last op die manier verminderen.

De briefing bevat verder een overzicht van hoe en waar PPS op Europees en internationaal gegroeid is.

Als voorbeelden van belangenconflicten worden aangehaald : het risico om nationale inschrijvers en sterkere spelers te gaan bevoordelen. Specifiek wordt aandacht besteed aan de gevallen waarbij iemand van de overheid overstapt naar de privé-sector en mogelijkerwijze op die manier een voordeel creëert.

De briefing merkt op dat één enkele aanpak om belangenconflicten tegen te gaan, niet bestaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'hard-law' tools en 'soft-law' tools. Overheden moeten ervoor zorgen dat ze hun plichten op een eerlijke en onafhankelijke wijze vervullen en dat het beslissingsproces op een volledig transparante wijze gebeurt. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet de PPS in het geval van een ernstig belangenconflict kunnen stopgezet worden en na de uitvoering van de opdracht moet op afdoende wijze aan het brede publiek gerapporteerd worden.
Als 'soft-law' tools worden bijvoorbeeld de richtlijnen van de Europese Commissie beschouwd, om nationale overheden te begeleiden bij het nemen van beslissingen, de erkenning van internationale principes, ...

Gepost door Sofie Logie

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
27/01/2015

Regels inzake bekendmaking beoordelingsmethodiek weldra duidelijker ?

Daar waar er sinds geruime tijd duidelijkheid is over de verplichting tot bekendmaking van de gunningscriteria en subgunningscriteria, is dit veel minder het geval met betrekking tot de beoordelingsmethodiek die de aanbestedende overheid toepast op deze gunnings- en subgunningscriteria.

Tot op heden werd door de rechtspraak aangenomen dat dergelijke verplichting niet - althans niet letterlijk - in de overheidsopdrachtenreglementering terug te vinden is, maar mogelijks vereist is ingevolge het transparantiebeginsel.

Op aangeven van de verzoekende partij heeft de Raad van State in een arrest van 6 januari 2015 met nr. 229.723, nv TNS Dimarso beslist om hieromtrent de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen :

"1/Dient artikel 53, lid 2, van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op zichzelf genomen en samengenomen met een draagwijdte van de Europeesrechtelijke beginselen inzake gelijkheid en transparantie inzake overheidsopdrachten zo te worden geïnterpreteerd dat de aanbestedende overheid, indien gegund wordt aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid economisch meest voordelig aanbieding, er steeds toe gehouden is om de beoordelingsmethodiek of afwegingsregels, wat hun voorzienbaarheid, gangbaarheid of draagwijdte ook is, aan de hand waarvan de offertes volgens de gunningscriteria beoordeeld zullen worden, steeds vooraf vast te stellen en in de aankondiging of het bestek op te nemen, 2/ dan wel indien er geen dergelijke algemene verplichting is, dat er omstandigheden zijn, zoals onder meer de draagwijdte, het gebrek aan voorzienbaarheid, of het gebrek aan gangbaarheid van deze afwegingsregels, waarin deze verplichting wel geldt ?"

In haar tweede middel voerde de verzoekende partij aan dat de aanbestedende overheid verplicht was om de beoordelingsmethodologie, namelijk de gehanteerde ordinale schaal "laag-matig-hoog", bij de beoordeling van het eerste gunningscriterium 'kwaliteit' voorafgaandelijk in het bestek of de aankondiging  bekend te maken.

De Raad van State wijst erop dat in de overheidsopdrachtenreglementering zelf nergens expliciet sprake is van een voorafgaande bekendmaking van de beoordelingsmethodiek. Idem dito wat de Europese Richtlijnen betreft.

De verzoekende partij is van oordeel dat de huidige rechtspraak van de Raad van State die inhoudt dat er geen algemene, principiële verplichting is om de beoordelingsmethodiek op voorhand mee te delen, onhoudbaar is geworden. In het licht van het transparantiebeginsel zoals toegepast binnen de rechtspraak van het Hof van Justitie meent zij dat artikel 53, lid 2, van Richtlijn 2004/18/EG dient te worden gelezen in de zin dat de aanbestedende overheid verplicht is om naast de weging tevens de voor de evaluatie dienstige beoordelingsmethodiek bekend te maken, zoals te dezen het hanteren van een ordinale schaal met klassen bepaald als "hoog-matig-laag". Om die reden vraagt zij nopens de toepassing van voormeld artikel een prejudiciële vraag tot uitlegging voor te leggen aan het Hof van Justitie.

De Raad van State stelt vast dat in de eerdere arresten van het Hof van Justitie (zaak C-532/06 Lianakis en zaak T-461/08 Evropaïki Dynamiki) enkel ingegaan wordt op de vraag naar de bekendmaking van de gunningscriteria en de subgunningscriteria, maar niet inzake de beoordelingsmethodiek en beslist daarom om op het verzoek tot prejudiciële vraagstelling in te gaan.

Tags