05/01/2011

Het Bulletin der Aanbestedingen verhuist en vernieuwt

Het jaar 2011 luidt het einde in van het oude (en vertrouwde) Bulletin der Aanbestedingen.

Op 1 januari 2011 werd het Bulletin der Aanbestedingen overgedragen van de FOD Justitie naar de FOD Personeel en Organisatie. Met deze overdracht wijzigt ook de website waarop de aankondigingen kunnen worden opgezocht. De aankondigingen tot en met 31 december 2010 zijn nog steeds terug te vinden op het Bulletin via de website van de FOD Justitie. Opdrachten die na deze datum zijn gepubliceerd zijn terug te vinden via de website e-Notification.

De overdracht werd aangekondigd in het bericht 2010/02053 in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010.

Het plaatsen van een aankondiging is gratis wanneer deze wordt verzonden via de e-Notification website of via een speciaal softwareprogramma dat door de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie is geaccrediteerd. De bekendmakingskosten voor aankondigingen verstuurd per post, per fax of per e-mail) worden tegen een forfaitaire prijs gefactureerd. De bekendmakingskost voor een aankondiging bedraagt 2.000 euro (exclusief btw) voor maximum 15 gepubliceerde pagina's. De bekendmakingskost voor een wijzigingsbericht (max. 15 pagina's) bedraagt 1.000 euro (exclusief btw). Aankondigingen die meer dan 15 gepubliceerde pagina's bevatten, zullen per extra pagina 200 euro (exclusief btw) kosten. Tweetalige aankondigingen worden als 2 afzonderlijke aankondigingen gefactureerd.

Meer info vindt u op:
- website: https://enot.publicprocurement.be/
- telefoon: 02 790 52 00
- mail: e.proc@publicprocurement.be
26/11/2010

Liberalisering postdiensten leidt tot overheidsopdrachten voor het bestellen van brieven

Ten laatste op 31 december 2010 dient België de Europese richtlijn 2008/6/EG betreffende de liberalisering van de postdiensten om te zetten. Vanaf die datum zullen ook andere bedrijven van bpost (tot voor kort 'De Post') brieven tot en met 50 gram mogen verzenden. De markt voor zwaardere brieven en pakjes was reeds vrijgemaakt.

Aangezien "postvervoer" een dienst is die opgenomen is in de bijlagen bij de Overheidsopdrachtenwet, zullen overheden voortaan ook voor deze diensten de overheidsopdrachtenreglementering moeten respecteren.

In een omzendbrief van 15 november 2010 stelt de eerste minister dat "dit [inhoudt] dat de aanbestedende overheden terzake hun behoeften zullen moeten bepalen en ramen om vervolgens een opdracht te plaatsen - in voorkomend geval met bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen en eventueel, voor de opdrachten die de Europese drempelbedragen bereiken, in het Publicatieblad van de Europese Unie - en te gunnen volgens de toepasselijke procedurevoorschriften. De aanbestedende overheden worden dan ook aangespoord zich hierop reeds voor te bereiden."

In praktijk zullen honderden overheden in de toekomst een overheidsopdracht dienen uit te schrijven voor het leveren van postdiensten, want zoals de omzendbrief stelt: "Brievenpost van minder dan vijftig gram maakt de overgrote meerderheid uit van de zendingen van de aanbestedende overheden."

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/10/2010

Dirk Van Heuven spreekt op studiedag "Contracteren met de overheid" (M&D Seminars, St. Niklaas 30 november 2010)

Als eerste spreker verzorgt Dirk onder de titel "10 basisregels bij overheidscontracteren" de inleiding:

- De overheid is een bijzondere contractant
- De overheid dient het algemeen belang
- De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden
- De overheid kan in principe vrij kiezen tussen de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg
- De mededinging als regel bij het kiezen van een medecontractant.
- De overheid is gehouden tot transparantie en objectiviteit
- De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht
- De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren
- De domeinleer en de precariteitsregel als beperking op de contractvrijheid van de overheid
- De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract

Anderen hebben het over (a) de rechtsbescherming bij overheidscontracteren; (b) de administratieve en de burgerrechtelijke benadering DBFM-contracten: een juridische analyse; (c) de prijs bij een contract met de overheid en (d) dading en alternatieve vormen van geschillenbeslechting in het overheidsopdrachtenrecht.

 Interesse? Kijk eens naar deze link.
30/08/2010

Sofie Logie publiceert artikel "De preventieve rechtsbescherming bij de gunning van PPS-opdrachten” in C. De Koninck e.a. (ed.) Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, EBP Publishers

In dit lijvige artikel gaat Sofie in op de rechtsbescherming die een private partner geniet bij de toewijzing van een PPS-opdracht.

Vertrekkende vanuit het gegeven dat PPS een koepelbegrip is, verschillen ook de verhaalsmogelijkheden in functie van de rechtsfiguren, vervat in de PPS.

Vooral wanneer de PPS niet als een overheidsopdracht wordt gekwalificeerd, is de rechtsbescherming totaal gebrekkig te noemen. Het ontbreken van een wettelijk kader bij de toewijzing, o.m. de afwezigheid van concrete gunningsprocedures en de verplichting tot het respecteren van een wettelijke wachttermijn, stelt de niet-verkozen inschrijvers vaak voor voldongen feiten. De intussen totstandgekomen PPS-overeenkomst ontneemt de Raad van State elke bevoegdheid in kortgeding, terwijl voor de burgerlijke rechter om de overeenkomst te laten schorsen cq. nietig te verklaren dan weer bedrog en/of dwaling bewezen moet worden.

Maar zelfs in het geval van een overheidsopdracht, is de wettelijk voorziene rechtsbescherming niet zaligmakend. Het veelal complexe karakter van een PPS-opdracht laat de misnoegde inschrijver kennis maken met de beperkingen van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, o.m. met de onmogelijkheid om een deskundige aan te laten stellen..

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags