23/04/2008

Jan Beleyn neemt deel aan studiedag ruimtelijke planning op 13 mei 2008 te Ieper

Syntra West organiseert in haar campus te Ieper (Ter Waarde 2, 8900 Ieper) op 13 mei a.s. van 19u tot 22u een opleiding inzake ruimtelijke planning. De opleiding richt zich in de eerste plaats naar vastgoedmakelaars en promotoren en ruimer naar eenieder die beroepshalve op regelmatige basis met de ruimtelijke planning in aanraking, of slechter, in aanvaring komt.

De veelheid aan ruimtelijke plannen roept verschillende vragen op in de vastgoedpraktijk. Hoe verhouden de ruimtelijke plannen zich? Wanneer moet ik met welk plan rekening houden?...Indien een bepaald project niet strookt met hetgeen werd vastgelegd in de ruimtelijke planning, moet naar oplossingen gezocht worden (vb. zonevreemdheid).Jan overloopt de verschillende opties terzake.

Inschrijven kan nog bij:Elke De Preter - elke.depreter@syntrawest.be - 059 56 43 50

Blog Publius Nieuws
Tags Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/04/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Binnenkort een regionalisering van de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nr. 2, 66)

Zoals we eerder in ons nieuws hebben bericht, schrijven Dirk Van Heuven en Steve Ronse regelmatig een bijdrage in het vakblad Retail Update Magazine.

Ditmaal wordt ingegaan op het akkoord dat binnen de "Raad van Wijzen" werd bereikt om de handelsvestigingenreglementering naar de gewesten over te hevelen.Een regionalisering van deze materie kan het begin zijn van een werkelijke eenheidsvergunning, waarin zowel de stedenbouwkundige - als de milieu-, als de sociaal-economische vergunning verenigd zijn.Het voorstel binnen de Raad van Wijzen voorziet in een specifieke overlegprocedure voor projecten van handelsvestigingen in het grensgebied van een ander gewest.

Lees hier het artikel: 2506_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/04/2008

Sofie Logie neemt deel aan een studiedag "Risicomanagement in ziekenhuizen" op 29 mei 2008 te Roeselare

Op 29 mei 2008 wordt door Escala (Syntra West) in Roeselare een congres georganiseerd "Risicomanagement in ziekenhuizen". Deze studiedag gaat door in het auditorium van de KBC Bank te Roeselare, Clintonpark.

Sofie Logie zal het die dag hebben over de risicoverdeling bij DBFM-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain) in de ziekenhuissector. Zij zal tevens stilstaan bij de moeilijkheden bij de gunning van dergelijke PPS-overeenkomsten en het verkrijgen van subsidies.

 

Blog Publius Nieuws
Tags Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
18/04/2008

Wegvergunningen voor elektriciteit

Uit het Belgisch Staatsblad van 14 april 2008 blijkt dat er een wegvergunning toegekend is aan ExxonMobil "voor de aanleg en exploitatie van ondergrondse verbindingen tussen cogeneratie gasturbine-generator, Elia Asset 150 kV-substation en Esso Raffinaderij nieuwe import transformatoren".

In mijn bijdrage "Verticale eigendomsbegrenzingen door nutsvoorzieningen" (te verschijnen in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008), schreef ik hierover dat het toekennen van wegvergunningen voor elektriciteit aan andere ondernemingen dan aan Elia of aan de exploitanten van een directe elektriciteitsleiding problematisch is.

Ondanks het feit dat de federale Elektriciteitswet 1999 de elektriciteitsmarkt formeel liberaliseerde, bevat deze wet geen enkele bepaling met betrekking tot het gebruik van openbare of private eigendom. Hiervoor moet teruggegrepen worden naar de (nog steeds geldende) bepalingen van de wet van 1925, waarvan het begrippenapparaat niet overeenstemt met de huidige marktorganisatie.

De wet van 1925 maakt een onderscheid tussen de rechten van:
– de Staat en de provincies;
– de gemeenten, de gemeentebedrijven en de intercommunales;
– de houders van een gemeentelijke vergunning;
– de houders van een wegenistoelating.

Wegenistoelatingen kunnen worden verleend aan particulieren of aan vennootschappen voor het aanleggen van elektriciteitslijnen voor de volgende doeleinden:
– om elektriciteit te vervoeren zonder levering op het grondgebied van een gemeente;
– om een onderneming toe te laten, voor eigen gebruik, zijn onderscheiden bedrijfszetels met zijn elektrische centrale te verbinden;
– om elektrische energie te bezorgen aan de grote verbruikers;
– om onderling (grote en kleine) elektriciteitscentrales te verbinden;
– om producenten, tussenpersonen en afnemers te verbinden door directe lijnen.

Artikel 8, § 1 van de Elektriciteitswet 1999 bepaalt dat één enkele beheerder het beheer van het transmissienet waarneemt. Vermits deze beheerder onafh ankelijk moet zijn van de staat, de provincies of de gemeenten, zou men kunnen aannemen dat hij voor elke uitbreiding van zijn transmissienet een wegenistoelating (of wegvergunning) dient aan te vragen op basis van de wet van 1925.

Gelet op het monopolie van de transmissienetbeheerder, kan men zich de vraag stellen of nog andere personen of ondernemingen elektrische lijnen kunnen aanleggen en wegvergunningen kunnen verkrijgen.

Het transmissienet wordt in de Elektriciteitswet 1999 omschreven als “het nationaal transmissienet voor elektriciteit, dat de bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en installaties omvat die dienen voor het vervoer van elektriciteit van land tot land en naar rechtstreekse afnemers van de producenten en naar distributeurs gevestigd in België, alsook voor de koppeling tussen elektrische centrales en tussen elektriciteitsnetten”.

Daarnaast omschrijft de Elektriciteitswet 1999 een “directe lijn” als “elke elektriciteitslijn ter aanvulling van het transmissienet, met uitzondering van de lijnen die deel uitmaken van een distributienet”. De aanleg van nieuwe directe lijnen is krachtens artikel 17 onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele ministeriële vergunning indien de directe lijn bestemd is voor de bevoorrading in elektriciteit door een Belgische producent of tussenpersoon van één van zijn eigen vestigingen, dochterondernemingen of afnemers of van een in België gevestigde afnemer door een producent of tussenpersoon die in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd. Met andere woorden, directe lijnen kunnen enkel aangelegd worden tussen een producent en een afnemer of voor bedrijfsintern gebruik van een producent.

De aanleg van directe lijnen is afhankelijk van het bewijs van een weigering tot toegang tot het transportnet of van de afwezigheid van een aanbieding tot gebruik van het distributienet tegen redelijke economische of technische voorwaarden (art. 17, § 2 Elektriciteitswet en koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot vaststelling van de criteria en de procedure voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen). Het is de minister van Energie die de vergunning voor de directe lijn aflevert.

Op basis van de definities van transmissienet en van directe lijn zou men moeten concluderen dat enkel de netbeheerder en de houder van een vergunning tot aanleg van een directe lijn een wegvergunning kunnen verkrijgen.

Nochtans blijkt uit de publicaties in het Belgisch Staatsblad dat de afgelopen jaren aan andere ondernemingen wegvergunningen zijn toegestaan die de Koning goedgekeurd heeft:
– ondergrondse elektrische verbindingen door nv Zandvliet Power (koninklijk besluit van 3 juli 2005);
– twee ondergrondse 150 kV verbindingen vertrekkende van de bestaande 150 kV Elia post te Zeebrugge tot de toekomstige transformatoren van de vennootschap Interconnector (koninklijk besluit van 10 augustus 2004);
– twee ondergrondse 150 kV verbindingen vertrekkende van de bestaande 150 kV Elia post te Merksem tot de door de NMBS te bouwen 150 kV post te Antwerpen (koninklijk besluit van 4 juli 2004);
– twee ondergrondse 150 kV-verbindingen (landkabel tot aan de Elia-post in Slijkens en zeekabels komende van het windenergiepark op de Th orntonbank) door nv C-Power (koninklijk besluit van 10 augustus 2004).

Het is onduidelijk of in deze vier (intussen vijf) (gepubliceerde) gevallen de minister van Energie ook een vergunning voor de aanleg van een directe lijn heeft afgeleverd. Wat er ook van zij, het is duidelijk dat het naast elkaar laten bestaan van de wet van 1925 en de Elektriciteitswet 1999 juridisch verregaande onduidelijkheid in stand houdt, wat moeilijk vol te houden is.

Gepost door Tim Vermeir

Tags Elektriciteit, Nutsvoorzieningen, Wegvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/04/2008

Dirk Van Heuven publiceert noot: "Zakelijke rechten op openbaar domein zijn mogelijk!" (T.B.O. 2008, 11-12).

In deze korte noot becommentarieert Dirk Van Heuven een belangwekkend arrest van het Hof van Cassatie van 18 mei 2007 waarin wordt gesteld dat een privaat recht van opstal kan gevestigd worden op een goed van het openbaar domein onder dubbele voorwaarde:- de bestemming tot het gebruik van allen moet gegarandeerd worden- zo ook het recht van de overheid op het openbaar domeingoed ten alle   tijde, gelet op de openbare bestemming, te regelen.Dirk stelt op het einde van de noot nog een provocerende vraag, met name waarin, in het licht van de versoepelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, precies nog het verschil bestaat tussen een domeinconcessie en een precair opstalrecht of een precaire huurovereenkomst?

Blog Publius Nieuws
Tags Concessies, Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags