25/03/2008

Steve Ronse en Dirk Van Heuven nemen deel aan een studiedag "Actualia Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in Vlaanderen 2007" op 15 april 2008 te Gent.

Op 15 april 2008 wordt door M&D Seminars in Gent een congres georganiseerd "Actualia Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in Vlaanderen 2007". Deze studiedag gaat door in de Holiday Inn te Gent Expo.

Steve Ronse zal het op die dag hebben over de nieuwe wetgeving ruimtelijke ordening die in 2007 werd geproduceerd. Hij zal eveneens uitgebreid stilstaan bij wat er in 2008 nog mag verwacht worden aan nieuwe wetgeving. In januari 2008 werd door de Vlaamse regering immers een krachtlijnnota in die zin aangenomen. Tot slot zal hij een korte update geven van de stand van zaken in de nieuwe stedenbouwprocedure.

Dirk Van Heuven zal op zijn beurt aandacht besteden aan het belangwekkend arrest "Hamer" van het Hof van de Rechten van de Mens van 27 november 2007. Dit arrest heeft belangrijke implicaties op de handhaving van het Decreet Ruimtelijke Ordening.

 

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
21/03/2008

Publius verzorgt juridisch advies in 'Retail Update Magazine'

Retail Update is een vakblad voor retail managers dat viermaal per jaar verschijnt. Dirk Van Heuven en Steve Ronse schrijven telkens een juridisch advies waarbij zij een aangelegenheid bespreken die relevant is voor de sector van de handelsvestigingen.

Een eerste bijdrage werd gepubliceerd in Retail Update van februari 2008: 'Kan een sociaal-economische vergunning vervallen?'. De volgende bijdrage zal gaan over de voorziene regionalisering van de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
20/03/2008

KLIP-Decreet

Op 5 maart 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen ("KLIP-Decreet") goed.

Het parlement ging hierbij fijntjes voorbij aan de zeer fundamentele bevoegdheidsrechtelijke kritiek van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Die meende dat het Vlaamse Gewest voor een zeer groot deel van de nutsvoorzieningen helemaal niet bevoegd was. De Vlaamse regering verdedigde haar (zeer ruime) toepassingsgebied door te verwijzen naar artikel 10 BWHI.

De afdeling wetgeving weerlegde nochtans ook deze piste:

"Wat betreft de kabels en leidingen die niet onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest vallen, blijkt het ontwerp echter niet aan te sluiten bij enige aan de gewesten overgedragen bevoegdheid. De vaststelling dat “het (…) evident [is] dat de doelstelling van het ontwerp van decreet enkel maar kan bereikt worden indien alle kabel en leidinginformatie in het KLIP kan verzameld worden” is in dit opzicht niet relevant: de doelstelling zelf van het ontwerp ligt immers deels buiten het bereik van het Vlaamse Gewest." (Parl.St.Vl. Parl., 2007-2008, nr. 1487/1, p. 47-48)

Gepost door Tim Vermeir

Tags Graafrechten, Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/02/2008

Bram Vandromme neemt deel aan studiedag voor milieucoordinatoren

Amelior organiseert een opleiding, specifiek gericht tot milieucoordinatoren (Upgrade voor milieucoordinatoren) op woensdag 19 maart 2008 van 13u45 tot 17 uur (Holiday Inn Expo Gent).

Bram vergelijkt de milieuwetgeving in het Brussels hoofdstedelijk gewest en in Wallonië met de Vlaamse milieureglementering.

Interesse? Voor het volledige programma en meer info over inschrijving kan u terecht op http://www.amelior.be/.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/02/2008

Bram Vandromme publiceert noot: "De dansgelegenheid en de milieuvergunning: wie kan de dans ontspringen?" (T.M.R. 2007, 614-624)

In deze noot bespreekt Bram Vandromme een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 12 oktober 2006.

Uit dit arrest blijkt dat lokalen met een dansvloer, ongeacht de oppervlakte van deze dansvloer, lokalen zijn met een dansgelegenheid. Wanneer de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen meer dan 100 m² bedraagt, is een dergelijke inrichting milieuvergunningsplichtig als klasse 2-inrichting.

Bram geeft aan dat uit de beschikbare rechtspraak valt af te leiden dat "dansgelegenheid" ruim moet worden geïnterpreteerd. Dit betekent evenwel niet dat elke dansgelegenheid zomaar milieuvergunningsplichtig is.

 

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags