05/05/2008

De Raad der Wijzen lost het bevoegheidsprobleem inzake elektronische communicatie, media en telecommunicatie niet op

In zijn advies over het voorstel van bijzondere wet "houdende institutionele maatregelen" (het akkoord van de Groep der Wijzen over de eerste fase in de volgende staatshervorming; via de website van De Standaard) is de Raad van State negatief over de voorgestelde bevoegdheidsverdeling inzake elektronische communicatie (zie mijn vorige post). De Raad stelt onomwonden:

"Het voorstel reikt geen oplossing aan voor het probleem waarvan het Grondwettelijk Hof in zijn arresten herhaaldelijk melding heeft gemaakt, te weten dat "de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven (zijn) geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend". (...)

De indieners van het voorstel zullen moeten uitmaken of de verdeling op dat punt van de bevoegdheden op het gebied van omroep en telecommunicatie niet dient te worden geregeld om de vooropgestelde doelstellingen inzake coherentie en doeltreffendheid met meer zekerheid te bereiken."

Gepost door Tim Vermeir

Tags Elektronische communicatie, Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
30/04/2008

Dirk Van Heuven en Jan Beleyn publiceren artikel "Zijn herstelvorderingen vanaf 22 augustus 2008 verjaarbaar?" (Notamus 2007/2, 37-39)

In dit tijdschrift, uitgegeven door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, verdedigen de auteurs hun standpunt dat er vanaf 22 augustus 2008, vijf jaar na de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet, sprake kan zijn van de verjaring van de herstelvordering voor de burgerlijke rechtbank, althans wanneer de bouwovertreding niet gesitueerd is in ruimtelijk kwetsbaar gebied.In onze Publius Express nr. 1 zijn we ingegaan op de nakende wijziging van de stedenbouwreglementering, waardoor de verjarings- en vervalproblematiek (misschien wel) definitief geregeld wordt.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/04/2008

"Nieuwe" werken van algemeen belang

Artikel 103 van het Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening ("DORO") bepaalt dat de Vlaamse regering de werken, handelingen en wijzigingen van algemeen belang kan vaststellen. Voor deze werken en wijzigingen moet de aanvrager zijn stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (indien van toepassing), overeenkomstig artikel 127 van het DORO, indienen bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De lijst van de werken van algemeen belang is opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester, zoals laatst gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 22 februari 2008. Met deze laatste wijziging neemt de Vlaamse regering ook "de openbare leidingen voor het vervoer water en afvalwater met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur, zoals waterzuiveringsstations, controlepunten, pomp- en overslagstations, dienstgebouwen en andere" op in de lijst.

Gepost door Tim Vermeir

Tags Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/04/2008

Jan Beleyn neemt deel aan studiedag ruimtelijke planning op 13 mei 2008 te Ieper

Syntra West organiseert in haar campus te Ieper (Ter Waarde 2, 8900 Ieper) op 13 mei a.s. van 19u tot 22u een opleiding inzake ruimtelijke planning. De opleiding richt zich in de eerste plaats naar vastgoedmakelaars en promotoren en ruimer naar eenieder die beroepshalve op regelmatige basis met de ruimtelijke planning in aanraking, of slechter, in aanvaring komt.

De veelheid aan ruimtelijke plannen roept verschillende vragen op in de vastgoedpraktijk. Hoe verhouden de ruimtelijke plannen zich? Wanneer moet ik met welk plan rekening houden?...Indien een bepaald project niet strookt met hetgeen werd vastgelegd in de ruimtelijke planning, moet naar oplossingen gezocht worden (vb. zonevreemdheid).Jan overloopt de verschillende opties terzake.

Inschrijven kan nog bij:Elke De Preter - elke.depreter@syntrawest.be - 059 56 43 50

Blog Publius Nieuws
Tags Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags