01/09/2008

Publius is jarig!

Publius bestaat precies één jaar. Juridisch zijn wij actief sedert 1 september 2007. Onze deuren openden op maandag 3 september.

In dit jaar is er heel wat gebeurd. Ons team groeide van zes (vijf advocaten en één administratieve medewerkster) naar negen medewerkers (zeven advocaten en twee bedienden).Kwalitatief en kwantitatief hebben wij geen stap moeten terugzetten. Integendeel. Al snel is de naam Publius ingeburgerd.

Met zeven advocaten in publiek recht zijn we, in onze niche, wellicht marktleider in West-Vlaanderen. We hopen u binnenkort in kennis te stellen van onze verdere uitbreidingsplannen.

Dit succes zou niet mogelijk geweest zijn zonder u, beste klanten. Waarvoor dank.

Dirk Van Heuven, Steve Ronse, Jan Beleyn, Sofie Logie, Jürgen Vanpraet, Bram Vandromme, (vanaf 15 september) Jonas Riemslagh, Marleen Dedecker & Dolores Ramon

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn, Sofie Logie, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/08/2008

Hoera! Sedert 22 augustus 2008 kunnen (volgens ons) herstelvorderingen "verjaren"

Wij verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht gepubliceerd op onze website op 7 november 2007:

"Het reeds veel besproken decreet van 4 juni 2003 heeft artikel 146 lid 3 Stedenbouwdecreet 1999 in die zin gewijzigd dat onder bepaalde omstandigheden 'de strafsanctie niet geldt' voor instandhoudingsmisdrijven in stedenbouwaangelegenheden. De wat ongelukkige formulering van deze regeling heeft geleid tot een felle discussie in rechtspraak en rechtsleer over de vraag of er sprake is van een strafuitsluitingsgrond dan wel van een opheffing van het strafrechtelijk karakter van de instandhouding van wederrechtelijk uitgevoerde werken en handelingen. De auteurs (Dirk Van Heuven en Jan Beleyn) verdedigen nadrukkelijk de tweede visie, en verduidelijken de gevolgen hiervan voor de verjaring van de herstelvordering. Hun conclusie luidt dat, in acht genomen dat artikel 2262bis § 1 lid 2 en 3 B.W. van toepassing is op de herstelvordering, er vanaf 22 augustus 2008, dit is 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003, sprake kan zijn van verjaring van de herstelvordering voor stedenbouwkundige instandhoudingsmisdrijven in andere dan kwetsbare gebieden".

Sedert deze week is het zover en kan ten aanzien van talrijke oudere stedenbouwinbreuken geargumenteerd worden dat geen herstelvordering meer mogelijk is.

Hebt u vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

P.S. Zie ook onze Publius Express nr. 1 "Drastische wijziging van Vlaamse stedenbouwreglementering in het verschiet".

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
20/08/2008

Publius breidt uit

Jonas Riemslagh zal vanaf 1 oktober 2008 werken bij Publius. Het is de bedoeling om Jonas hoofdzakelijk in te zetten in wat wij nieuw publiek recht noemen en dus in dossiers van publiek-private samenwerking, verzelfstandigingsoperaties van overheden, vereenvoudigingsdossiers e.d.m. Bovendien zal Jonas ook worden opgeleid in overheidsopdrachten-recht.Jonas is net afgestudeerd aan de universiteit van Gent en heeft zijn laatste semester doorgebracht aan de Hofstra universiteit in New York.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/07/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Bedreigt de Bolkesteinrichtlijn de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nummer 3, p.49)

Het betreft het derde juridische advies van Dirk Van Heuven en Steve Ronse in het vakblad Retail Update Magazine.

Er wordt nader ingegaan op de Dienstenrichtlijn, ook de Bolkensteinrichtlijn genoemd, dewelke in werking treedt op 28 december 2009.De auteurs stellen zich de vraag of deze richtlijn niet de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 in het gedrang brengt? Zij zijn de mening toegedaan dat dit effectief het geval is en wel om twee redenen:- het is onzeker of de behoefte aan een sociaal-economische vergunning kan gerechtvaardigd worden om een dwingende reden van algemeen belang- het is zeer de vraag of de wettelijke criteria en elementen waaraan een aanvraag om een sociaal-economische vergunning wordt getoetst, aanvaardbaar zijn in het licht van artkel 14.5 Dienstenrichtlijn, dat in beginsel precies economische criteria verbiedt

Inmiddels is de Vlaamse minister van Economie Patricia Ceysens de mening toegedaan dat economische criteria niet mogen meespelen om een vestiging te weigeren.Twee opmerkingen daarover. Ten eerste is minister Ceysens ons inziens desbetreffend niet de bevoegde minister. Ten tweede loopt de minister op de zaken vooruit, nu de Dienstenrichtlijn eerst van toepassing komt op 28 december 2009.

Lees hier het artikel: 2505_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/07/2008

Jürgen Vanpraet publiceert, samen met professor Jan Velaers, artikel: "De materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand (I)", T.B.P. 2008, 323-345

Sedert begin dit jaar is Jürgen assistent publiek recht aan de Universiteit Antwerpen.Samen met "zijn" professor, Jan Velaers, publiceert hij in dit gezaghebbende tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht een tweeledig artikel over de materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand.Jürgen zal ook doctoreren over de moeilijke problematiek van de bevoegdheidsverdeling.Ook Dirk Van Heuven was destijds assistent aan de Universiteit Antwerpen en werkte er samen met Jan Velaers. Twintig jaar later treedt Jürgen in zijn voetsporen, hopelijk om nog beter te doen (en dus om de titel doctor te bekomen). Alleszins is deze bijdrage een bewijs dat ons kantoor ook vraagstukken inzake bevoegdheidsverdeling aankan.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags