PRIVACYVERKLARING

Als advocatenkantoor is Publius erg gevoelig voor vertrouwelijkheid en discretie. Wij stellen ook alles in het werk om de privacy van onze cliënten en onze websitebezoekers te beschermen.

Privacy.

In het kader van haar professionele activiteiten verzamelt Publius gegevens volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001.

Als u klant, tegenpartij of leverancier bent, worden uw persoonsgegevens verzameld via ons eigen softwarepakket en opgeslagen op de Publius-server, dewelke volgens de gebruikelijke beveiligingsstandaard beschermd is.

Dit stelt ons in staat om na te gaan of er zich al dan niet een belangenconflict stelt, om onze cliënten en leveranciers te contacteren, om correcte procedurestukken op te maken en om te factureren. Af en toe zullen onze klanten op basis van de opgeslagen gegevens een direct mail per post ontvangen (zoals een nieuwjaarskaart, de Publius Gazet of een uitnodiging voor een Publius event).

Nieuwe klanten die een e-mailadres hebben meegedeeld, worden na dossieraanmaak automatisch ingeschreven op onze Publius Express, onze 14-dagelijkse elektronische nieuwsbrief. Via onze website en onze blogs kan iedereen zich inschrijven op de Publius Express. Hiervoor dient u enkel uw mailadres op te geven. Bij elke verzending van de Publius Express wordt er de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven. Uw gegevens worden vervolgens definitief uit onze mailinglijst verwijderd.

U hebt op elk ogenblik het recht om kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle vragen daarover kunt u richten naar fin@publius.be.

Onze website bevat ook links naar andere websites (o.m. Wetransfer, Doodle). Publius kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Cookies.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Publius de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser op de computer van de websitegebruiker worden opgeslagen (vb. taalvoorkeur, bezochte pagina’s). Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch goed tot zijn recht komt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. U kunt de cookies weigeren, maar dit kan een ongunstig effect hebben op het gebruik van onze website. Wij zullen in geen geval de cookies-informatie misbruiken. Voor meer vragen kunt u terecht bij info@publius.be.

Publius Express.

Schrijf u in op onze Publius Express, onze een 14-dagelijkse elektronische nieuwsbrief. Hiervoor dient u enkel uw mailadres op te geven. Bij elke verzending van de Publius Express wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.